Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk Ministrliginiň Kompýuter tilsimaty merkezi öz hyzmatlaryny hödürleýär

- Dürli görnüşdäki we dürli öndürijilerden kompýuterleriň satylmagy;

- Islendik çylşyrymlylyk derejesindäki tor we serwer enjamlarynyň satylmagy, şol sanda MIM-ler (Maglumat Işleme Merkezi);

- Kompýutere degişli enjamlar (kolonkalar, syçanlar, klawiaturalar wşm.), printerler, kserokopiýalar, fakslar, telefon enjamlary;

- Neşir tehnikasynyň dürli görnüşleri üçin sarp maddalary (kagyz, kartridžler, tonerler, syýa wşm);

- Ýangyn howpsuzlyk we wideo gözegçilik ulgamlarynyň döredilmegi bilen baglanşykly enjamlar;

- Kassa enjamlary, nagt we nagt bolmadyk görnüşde tölegler üçin terminallar;

- Satyn alyjynyň talaplary bilen laýyklykda önümçilik we portatiw stanoklary, generatorlar, maşynlar (awtoulaglar däl) wşm. we olara degişli enjamlar;

- Kompýuter tehnikasynyň, serwer enjamlarynyň, guramaçylyk-tehnika serişdeleriniň abatlaýyş işleri we gurnalmagy (şeýle-de kepillik boýunça işleriň ýerine ýetirilmegi);

- Islendik çylşyrymlylyk derejesindäki ýangyn howpsuzlyk we wideo gözegçiliki ulgamlarynyň taslanmagy we gurnalmagy;

- Ýerli we uzakdan torlaryň gurnalmaklary, şol sanda olara islendik funksiýalaryň hem berilmegi;

- Müşderiniň talaby boýunça taslama;

- Islendik çözgüt we ululykdaky bannerleriň we plakatlaryň taýýarlanmagy;

- Senenamalar, otkrytkalar, ‘flaýerler’, salgyçlar wşm.;

- Önümler üçin baha we tanadyş hatlary, şol sanda plastik çüýşeler üçin hem baha we tanadyş hatlary;

- Ýokary neşir hillik žurnallar we mahabat prospektleri;

- Jaýlaryň ýüzünde ýerleşdirmek üçin “Neon” we “altyn” harplar (islendik ululykda);

- Şelkografiýa (närsäniň üstunde neşir – maýkalar, bloknotlar, baýdaklar wşm.);

- Desgalaryň “ulanmaga taýýar” görnüşde dabaraly açylyşlary taýýarlama;

- Elektron resminama aýlanşyk ulgamynyň uýgunlaşdyrylmagy we girizilmegi (dünýäniň öňdebaryjylarynyň gatnaşmagynda);

- Kärhanada MFSO-nuň gurnalmagy we girizilmegi (esasy ugurlar 1S, şeýle-de beýleki platformalary hem ulanmak mümkinçilikleri).